CKIT - Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Nasze miasto jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy w czasie sezonu letniego, jest jednocześnie doskonałym miejscem do działań marketingowych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

Strona główna > Komunikaty

RATOWNICY WOPR

 
Centrum Kultury i Turystki w Mrągowie
poszukuje do pracy w sezonie letnim ratowników na kąpielisko miejskie
(plaża przy oś. Grunwaldzkim)
 
Wymagania:
- uprawnienia starszego ratownika WOPR
- uprawnienia ratownika WOPR
- posiadany aktualny kurs KPP dla ratowników
- doświadczenie w pracy na kąpielisku
- ważna książeczka ratownika ( badania i składki)
 
Podania wraz z uprawnieniami prosimy składać w sekretariacie CKiT.
Dodatkowych informacji udziela Cybul Waldemar - tel. 601628006

Mrągowo, dn. 11.05.215 r.

 

***  Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie powołał Radę Programową działającą przy CKiT. W jej skład weszli: Jan Gudelis, Paweł Krasowski, Władysław Marczuk, Barbara Morawska i Andrzej Regiec.  


Rada Programowa, zgodnie ze statutem Centrum Kultury i Turystyki, jest organem o charakterze doradczo-opiniującym w zakresie wspierania istotnych dla Mrągowa przedsięwzięć rozwijających, promujących i integrujących działalność kulturalną. Rada składa się z przedstawicieli artystów, animatorów kultury, mediów i organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością kulturalną, działających na terenie miasta Mrągowa. Kadencja Rady trwa 3 lata. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora CKiT regulaminu. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.  

Mrągowo, dn. 24.05.2013 r.

 

*** Centrum Kultury i Turystyki jest organizatorem letnich imprez kulturalnych odbywających się w Mrągowie. Zapraszamy Państwa do wykorzystania tych imprez w celach handlowo-promocyjnych. Odbywać się one będą na ternie nowego amfiteatru zlokalizowanego przy pasażu nad Jeziorkiem Magistrackim. Zdjęcia obiektu i pasażu oraz obowiązujący cennik znajdują się w zakładce usługi/ stoiska handlowo-promocyjne.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą sponsoringową (zob.).

 

*** Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że dysponuje prawem ochronnym z rejestracji znaku towarowego graficzno-słownego "Piknik Country", zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R-75735. Rejestracja znaku dała CKiT prawo wyłączne do posługiwania się oznaczeniem Piknik Country. Wykorzystywanie w prowadzonej działalności niniejszego oznaczenia wymaga udzielenia stosownej zgody (licencji). W związku z powyższym chętni winni zgłaszać się celem dopełnienia formalności do Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. +48 89 743 3450. W przeciwnym razie podjęte zostaną działania zmierzające do ochrony prawa w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Środki pozyskane z tytułu udzielenia licencji na posługiwanie się znakiem Piknik Country Mrągowo wykorzystane zostaną w celu promocji i upowszechniania muzyki country.