CKIT - Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo

Nasze miasto jest wspaniałym miejscem do wypoczynku i zabawy w czasie sezonu letniego, jest jednocześnie doskonałym miejscem do działań marketingowych dla wielu firm krajowych i zagranicznych.

Strona główna > Przeglądy / Konkursy > Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Informujemy, że z uwagi na małą liczbę zgłoszeń do udziału w 4. Przeglądzie Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej Przegląd został odwołany.

 

 

„ZJEDNOCZENI W MUZYCE”
 

REGULAMIN
4. Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
MRĄGOWO 2015Organizatorem Przeglądu jest Burmistrz Miasta Mrągowa, Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki we współpracy z  władzami samorządowymi województwa warmińsko-mazurskiego, Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

I. IDEA FESTIWALU

Ideą 4. Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (w skrócie Przegląd) jest upowszechnianie twórczych inicjatyw organizacji społecznych, instytucji samorządowych i państwowych w Polsce oraz innych krajach, zwłaszcza Partnerstwa Wschodniego, w duchu patriotycznego wychowania społeczeństw i wzajemnego zbliżenia.
Przegląd jest kulturalną platformą nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i prezentacji własnej twórczości zespołów, chórów i solistów z Polski oraz służy budowaniu przyjaźni między społeczeństwami partnerskich krajów, kształtowaniu wzajemnego zrozumienia, tolerancji i poszanowania różnych tradycji związanych z wojskiem i patriotyzmem.
Przegląd jednoczy działaczy kultury, przedstawicieli samorządów, organizacji społecznych, przedstawicieli biznesu i wojska partnerskich krajów w celu wsparcia i rozwoju artystycznej działalności żołnierzy, weteranów wojskowych, kombatantów i ich rodzin.
Przegląd jest imprezą o charakterze konkursowym, a jego mottem jest hasło „ZJEDNOCZENI w MUZYCE”.

II. CELE  Przeglądu
Głównymi celami Przeglądu są:
1. Popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej i wojskowej.
2. Prezentacja artystycznego dorobku różnych zespołów i solistów, zarówno wokalnych jaki instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych.
3. Rozwijanie twórczego współzawodnictwa i podnoszenie warsztatowego poziomu wykonawców.
4. Umożliwienie wymiany doświadczeń i bliższego poznania warunków pracy i życia uczestników Przeglądu.
5. Zapoznanie uczestników Przeglądu z historią i współczesnością miejscowości gospodarzy imprezy.

III. UCZESTNICY Przeglądu
1. W Przeglądzie mogą wziąć udział artyści-amatorzy reprezentujący cywilne i wojskowe ośrodki kultury.
2. Konkurs jest przeprowadzany w pięciu kategoriach:
a/ zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne,
b/ chóry,
c/ soliści/ piosenkarze
3. Skład zespołów i chórów nie może przekraczać 20 osób.

IV. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs odbędzie się w Mrągowie w dniach 21-23 sierpnia 2015 r.
2. O ostatecznej kwalifikacji do imprezy finałowej decyduje jury Przeglądu/Komisja Artystyczna/, powołane przez organizatora Przeglądu w danym kraju. Regulamin pracy jury/Komisji Artystycznej jest opracowany oddzielnie.
3. Uczestnicy przygotowują po trzy utwory o treści patriotycznej i żołnierskiej.
4. Soliści mogą korzystać z jednego akompaniatora, podkładu muzycznego lub występować z grupą wokalną liczącą maksymalnie 3 osoby.
5. Utwory powinny być zapisane na nośnikach elektronicznych (CD, DVD, dyski) i odpowiednio opisane (nazwa wykonawcy/zespołu, tytułem i n-rem kolejnym utworu oraz czasem wykonania).
6. Repertuar powinien być inny niż prezentowany w poprzednich Przeglądach.
7. Zgłoszenia do Przeglądu  należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszenia, która jest załącznikiem do regulaminu. Można je też otrzymać w cywilnych i gminnych ośrodkach kultury lub zarządach wojewódzkich i rejonowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
8. Termin zgłoszenia do Przeglądu upływa 10 sierpnia 2015 r.
9. Wypełnione prawidłowo karty zgłoszenia należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego 4. Przeglądu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej „Mrągowo 2015” w Mrągowie: Centrum Kultury i Turystyki, 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26, faks 89-743-34-60, e-mail: info@ckit.mragowo.pl. Dodatkowe informacje: tel. 89-743-34-70 lub 89 -743-34-65.
10. Niedostosowanie się do warunków niniejszego regulaminu może spowodować niedopuszczenie do konkursu lub pominięcie w ocenie przez jury.
11. O zakwalifikowaniu do Przeglądu (lub o odmowie udziału i jej przyczynach) zgłaszający akces uczestnictwa zostanie poinformowany osobnym pismem na podany w zgłoszeniu adres.

V. Kryteria oceny i nagrody
1. Jury/Rada Artystyczna Przeglądu pracuje wg odrębnego regulaminu i dokona oceny występu wg następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru zgodny z regulaminem,
b) wartość artystyczna utworu,
c) jakość wykonania.
2. Najlepszy wykonawca otrzyma Grand Prix Przeglądu i specjalny dyplom.
3. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma Tytuł Laureata, a zdobywcy dwóch kolejnych miejsc                    w poszczególnych kategoriach otrzymają wyróżnienia. Za zajęcie miejsc 4-6 uczestnik otrzyma specjalny dyplom. Wszyscy otrzymają też dyplomy uczestnictwa.
4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. O ostatecznym podziale nagród i wyróżnień decyduje jury Przeglądu.
5. Decyzje jury są niepodważalne.

VI. PROGRAM Przeglądu
1. 21.08.2015 r. 15.00—18.00 –  przyjazd do Mrągowa, zakwaterowanie, spotkanie, organizacyjne;
2. 22.08.2015 r.  10.30 - 11.30 –  uroczyste otwarcie Przeglądu; 11.30 18.00 – konkursowe wystąpienia uczestników; 20.00 -22.00 – impreza integracyjna przy ognisku;
3. 23.08.2015 r. 10.00 -11.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie wyróżnień; 11.00-12.30 – koncert galowy nagrodzonych solistów, zespołów i chórów; 12.30 -13.00 – uroczyste zakończenie festiwalu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom Przeglądu organizator zapewnia bezpłatne noclegi. Osoby towarzyszące same opłacają koszty swego pobytu, ale mogą liczyć na pomoc organizatora w znalezieniu noclegów.
2. Skład jury podaje organizator w osobnym komunikacie.
3. Szczegółowy program finału Przeglądu jego uczestnicy otrzymają po zakończeniu kwalifikacji.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

                                                                                                             Organizatorzy

karta zgłoszenia (pobierz)